OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Obowiązek informacyjny – Umowy z kontrahentami

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą W Warszawie pod adresem: ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gdyńska 32/14, 26-600 Radom, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000836475, REGON: 361379132, NIP: 9482603545; e-mail: sorter@sorter.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa w celu:

 • realizacji umowy łączącej Panią/Pana oraz STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”);
 • w celu podjęcia ewentualnej współpracy na podstawie umowy współpracy pomiędzy Panią/Panem, a STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „b” RODO);
 • udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. „c” RODO);
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO);
 • rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa z STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO);
 • rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO).

Dane będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi księgowe, obsługę informatyczną i oprogramowań stosowanych przez Administratora, firmie niszczącej dokumenty, bankom właściwym urzędom skarbowym oraz innym organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w Państwie Trzecim oraz organizacji międzynarodowej.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o współpracy. Podawany zakres danych wynika m.in. z przepisów dotyczących wystawiania i księgowania faktur/rachunków. Brak podania danych zawartych na fakturze lub rachunku uniemożliwi wywiązanie się z obowiązków nakładanych na podatników i płatników podatków.

Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania łączącej Panią/Pana oraz STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. umowy. Po zakończeniu współpracy, dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku obrotowego, w którym została wystawiona faktura/rachunek lub w przypadku sporu – przez okres 6 lat, do przedawnienia się ewentualnych roszczeń.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Strzałkowski, e-mail: iod@sorter.pl.

STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k

ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa

oddział: ul. Gdyńska 32, 26 – 600 Radom

Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą W Warszawie pod adresem: ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gdyńska 32/14, 26-600 Radom, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000836475, REGON: 361379132, NIP: 9482603545; e-mail: sorter@sorter.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa w celu:
 • realizacji umowy łączącej Panią/Pana oraz STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”);
 • w celu podjęcia ewentualnej współpracy na podstawie umowy współpracy pomiędzy Panią/Panem, a STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „b” RODO);
 • udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. „c” RODO);
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO);
 • rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa z STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO);
 • rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO).
Dane będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi księgowe, obsługę informatyczną i oprogramowań stosowanych przez Administratora, firmie niszczącej dokumenty, bankom właściwym urzędom skarbowym oraz innym organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w Państwie Trzecim oraz organizacji międzynarodowej. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o współpracy. Podawany zakres danych wynika m.in. z przepisów dotyczących wystawiania i księgowania faktur/rachunków. Brak podania danych zawartych na fakturze lub rachunku uniemożliwi wywiązanie się z obowiązków nakładanych na podatników i płatników podatków. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania łączącej Panią/Pana oraz STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. umowy. Po zakończeniu współpracy, dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku obrotowego, w którym została wystawiona faktura/rachunek lub w przypadku sporu – przez okres 6 lat, do przedawnienia się ewentualnych roszczeń. Jakie ma Pani/Pan prawa? Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych.
Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Kontakt Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami: Inspektor Ochrony Danych: Paweł Strzałkowski, e-mail: iod@sorter.pl. STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa oddział: ul. Gdyńska 32, 26 – 600 Radom

Obowiązek informacyjny – Klienci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa oddział: ul. Gdyńska 32, 26 – 600 Radom, NIP 948‑256-50-81; KRS 0000435708; e-mail: sorter@sorter.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa w celu:

 • realizacji, wykonania ewentualnej umowy i korzystania z produktów i usług oferowanych przez spółkę (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”);
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO – uzasadniony interes Administratora);
 • w celach marketingowych – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO – uzasadniony interes Administratora);
 • w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, np. księgowanie faktur oraz odbiór przelewów : art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO;

Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy jest niezbędne do zawarcia umowy o współpracy. Podawany zakres danych wynika m.in. z przepisów dotyczących wystawiania i księgowania faktur/rachunków. Brak podania danych zawartych na fakturze lub rachunku uniemożliwi wywiązanie się z obowiązków nakładanych na podatników i płatników podatków.

Państwa dane będą udostępniane  podmiotom świadczącym usługi księgowe, obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora, firmie hostingowej, firmie niszczącej dokumenty, bankom, właściwym urzędom skarbowym oraz innym organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów prawa

Dane osobowe będą przekazywane tym podmiotom trzecim (usługodawcom Spółki) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne. Dane nie będą przekazywane organizacji międzynarodowych oraz państwa trzeciego.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Dane będą przechowywane przez okres istnienia relacji biznesowych Klienta ze spółką  STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z zastrzeżeniem że dane związane z prowadzeniem rachunkowości będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku obrotowego, w którym została wystawiona faktura/rachunek lub   dane związane z zawarciem i wykonaniem umowy w przypadku sporu – przez okres 6 lat, do przedawnienia się ewentualnych roszczeń.
 
Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu, co ich przetwarzania. 
 
Dane Klienta nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji , w tym nie są  profilowane. Dane nie będą przekazywane organizacji międzynarodowych oraz państwa trzeciego.
 

Jakie Pani/Pan ma prawa? Przysługuje Pani/Panu prawo do :

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Strzałkowski

e-mail: iod@sorter.pl.

 STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Solec 24/253,  

00-403 Warszawa

Oddział: ul. Gdyńska 32,

26 – 600 Radom

Obowiązek informacyjny – Rekrutacja

Prywatność jest dla nas niezwykle ważna i chcemy, aby czuli się Państwo komfortowo również w zakresie bezpieczeństwa swoich danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest S STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą W Warszawie pod adresem: ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gdyńska 32/14, 26-600 Radom, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000836475, REGON: 361379132, NIP: 9482603545

email: sorter@sorter.pl

1.  Cele i podstawy przetwarzania:

 STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawą przetwarzania danych jest:

 1. art. 6 ust.1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
 2. art. 6 ust. 1 lit. b)  i c) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy z kandydatem, oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy, przepisy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bhp, medycyny pracy.

SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp.j. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom pośredniczącym w przekazywaniu aplikacji, podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną oraz podmiotom, ż których oprogramowani korzysta Administrator Danych przy przetwarzaniu danych zawartych w CV oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane  nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji , w tym nie są  profilowane. Dane nie będą przekazywane organizacji międzynarodowych oraz państwa trzeciego.

Podanie danych osobowych w zakresie:

1) imienia i nazwiska ;

 2) daty urodzenia;

3) danych kontaktowych;

 4) wykształcenia;

5) kwalifikacji zawodowych;

 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

są niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym.. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jak długo będziemy przetwarzać Panią/ Pana dane?

Dane będą przechowywane do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 3 miesiące w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, chyba że Pan/Pani wyrazi zgodę na udział w dalszych procesach rekrutacji wówczas dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane przez  6 miesięcy  od daty ich wpłynięcia.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na podany poniżej wskazany adres do korespondencji lub na adres e-mail : iod@sorter.pl.

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Strzałkowski

E-mail: iod@sorter.pl

Obowiązek informacyjny - Praktyki zawodowe

Administratorem Państwa danych osobowych  jest  STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą W Warszawie pod adresem: ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gdyńska 32/14, 26-600 Radom, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000836475, REGON: 361379132, NIP: 9482603545

 

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane?                

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania stażystów oraz praktykantów do samodzielnego świadczenia pracy w przyszłości

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawowe:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych;
 • art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o staż/praktyki;
 • art. 6 ust 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora.

Dane będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi księgowe, firmie niszczącej dokumenty, ubezpieczycielom, placówkom medycznym, bankom, firmom świadczącym obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora, właściwym urzędom skarbowym, ZUS, formom świadczącym benefity oraz innym organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane służbowe (adres e-mail, numer telefonu)  będą przekazywanie klientom oraz kontrahentom administratora. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych,.

 

 Podanie danych wymaganych przez przepisy praw jest niezbędne do odbycia praktyku/stażu i zawarcia umowy.  W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odwołanie zgody można wysłać na adres do korespondencji podany poniżej lub na adres e-mail: iod@sorter.pl

 

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania łączącej Panią/Pana oraz  STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. umowy, a także dla celów archiwizacyjnych, podatkowych, obrony roszczeń określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości oraz Kodeks cywilny. W momencie kiedy podstawą przetwarzania jest zgoda, do momentu jej wycofania. 

 

Jakie ma Pani/Pan prawa? Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Strzałkowski, e-mail: iod@sorter.pl

 

 STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

 ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa,

Oddział/ adres do korespondecji: ul. Gdyńska 32, 26 – 600 Radom

 

Niniejszy obowiązek informacyjny jest dostępny na naszej stornie internetowej: www.sorter.pl

Obowiązek informacyjny - Media społecznościowe

FACEBOOK

Profil  STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w serwisie Facebook jest profilem publicznym. Kiedy odwiedzasz nasz profil udostępniasz nam swoje dane osobowe takie jak np. nazwę konta, komentarze, adres IP.

Na naszej stronie Facebook prezentujemy nasze działania, promujemy wydarzenia które organizujemy a dodatkowo informujemy o wolnych wakatach w naszej firmie!

Jesteśmy jako  STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa administratorem Twoich danych osobowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, dane zamieszczone przez Ciebie na Twoim profilu są przetwarzane przez Sorter  w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenie dalszej korespondencji z Tobą za pośrednictwem Facebook.

Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą oraz promowanie działań firmy, informowanie o nowościach a także na zabezpieczenie Sorter przed ewentualnymi zarzutami.

Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz dane zamieszczone przez Ciebie na Twoim profilu i/lub na tej grupie będą przetwarzane przez Sorter  także w celu promocji produktów i usług Sorter/ Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na realizację uzasadnionego interesu, jakim w tym wypadku jest marketing produktów lub usług Sorter.

Twoje dane osobowe udostępnione w związku z korzystaniem z grupy nazwa grupy fb nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu.

Sorter będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, t.j. obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora, firmie hostingowej.

Ponadto Sorter będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane osobowe zostaną także udostępnione właścicielowi serwisu Facebook tj. Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii. Facebook Ireland Limited może przekazywać dane osobowe zapisane na profilu / grupie Facebook do swoich spółek powiązanych, w tym do Facebook, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (spółka ta posiada certyfikat programu Privacy Shield w zakresie legalizacji transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz poza w/w przypadek do Państwa Trzeciego.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Cię interesowały treści które przedstawiamy na profilu. W każdym momencie masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych.

Jeżeli bierzesz udział w konkursach organizowanych przez Sorter za pośrednictwem grupy nazwa grupy fb, Sorter będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania przez czas trwania konkursu, a w sytuacji kiedy zostaniesz wytypowana/y do otrzymania nagrody Twoje dane osobowe będą przetwarzane po zakończeniu konkursu w celu zabezpieczenia  ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego oraz dla celów archiwizacyjnych określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

·        dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

·        sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

·        żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

·        żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

·        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

·        przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych – Paweł Strzałkowski iod@sorter.pl

 STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

 ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa,

Oddział/ adres do korespondencji : ul. Gdyńska 32, 26 – 600 Radom

LinkedIn

Profil  STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w serwisie Linkedin jest profilem publicznym. Kiedy odwiedzasz nasz profil udostępniasz nam swoje dane osobowe takie jak np. nazwę konta, komentarze, adres IP. Zakres danych jest zależny od ustawień na Twoim profilu – może być on prywatny lub publiczny.

Na naszej stronie Liknedin prezentujemy nasze działania, promujemy wydarzenia które organizujemy a dodatkowo informujemy o wolnych wakatach w naszej firmie!

Jesteśmy jako  STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa administratorem Twoich danych osobowych.

Celem przetwarzania przez nas danych jest efektywne prowadzenie naszego profilu oraz kontakt z Tobą.

Sorter przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie w jakim ujawniłeś je na portalu internetowym Linkedin.com.  Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes administratora danych polega na promowaniu działań firmy, informowaniu o nowościach oraz kontakcie z użytkownikami a także na zabezpieczeniu Sorter przed ewentualnymi zarzutami.

Sorter będzie udostępniać Twoje dane osobowych innym odbiorcom, t.j. obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora, firmie hostingowej. Ponadto Sorter  będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu.

Niniejsza klauzula informacyjna   dotyczy przetwarzania tylko i wyłącznie przez Sorter. a nie przez portal LinkedIn który jest administratorem serwisu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Cię interesowały treści które przedstawiamy na profilu. W każdym momencie masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych – Paweł Strzałkowski iod@sorter.pl

 STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa,

Oddział/ adres do korespondencji : ul. Gdyńska 32, 26 – 600 Radom

Scroll to Top
*Pole obowiązkowe