POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

WSTĘP

 1. STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą W Warszawie pod adresem: ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gdyńska 32/14, 26-600 Radom, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000836475, REGON: 361379132, NIP: 9482603545 (dalej: Administrator) dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników strony internetowej www.sorter.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.
 2. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z serwerów Administratora takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane w usłudze oferowanej przez Administratora. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, które są używane w trakcie korzystania z serwisu.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 oraz zgodnie z  od dnia Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 4. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Administratora, sposób wykorzystania tych danych, prawa użytkowników, kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane, informacje dotyczące plików cookies. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Administratora środków i metod ochrony danych osobowych.

I. Podstawowe pojęcia

dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer, telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Administratora;

Klient – podmiot, na rzecz którego Administrator, świadczy usługi lub nabywa towary od Administratora.

II. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą W Warszawie pod adresem: ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gdyńska 32/14, 26-600 Radom, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000836475, REGON: 361379132, NIP: 9482603545

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Paweł Strzałkowski z Kancelarii Verba-Lex, adres do korespondencji: ul. Solec 24/253 00-403 Warszawa (iod@sorter.pl), który nadzoruje przestrzeganie zasad przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych Administratora.

III. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników

1) Administrator, w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje nt. Użytkowników, korzystając z różnych źródeł.

2) Administrator, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług, uzyskuje dane osobowe Użytkowników przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów lub na podstawie zawartych z Klientami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy głównej świadczenia usług.

3) Administrator uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:

 • informacji kontaktowych (takich jak imie,  nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e‑mail oraz numer telefonu);
 • służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
 • potrzebnych do wystawienia faktury VAT (takich jak NIP, REGON)
 • dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze).

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych

1) Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

2) Administrator dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.

3) Administrator zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

4) Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

5) Administrator podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6) Administrator oświadcza, że:

 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • dane osobowe są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

7) Dostęp do danych osobowych posiada: Administrator, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Administratora.

8) Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

9) Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

10) Gromadzone przez Administratora dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

 • świadczenie usług, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Administratora;
 • szacowanie ryzyka i doskonalenie działalności Administratora (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzanie komunikacją, analizowanie i ulepszanie świadczonych przez nią usług;
 • wysyłki newslettera;
 • oszacowanie zainteresowania Użytkowników zatrudnieniem i kontakt w sprawie możliwości zatrudnienia u Administratora;
 • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Administratora;
 • zapewnienie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Administratora w tym zakresie;
 • wykonywania umowy o pracę, w tym wykonywania obowiązków określonych w przepisach lub w porozumieniach zbiorowych, zarządzania, planowania i  organizacji pracy, równości i różnorodności w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy;
 • prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników, a także przechowywanie wskazanej dokumentacji i akt osobowych w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11) W ramach usług świadczonych przez Administratora, dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przynajmniej jednej z dopuszczalnych podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

1) Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2) Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i  bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Administratora.

VI. Prawa Użytkowników

1) Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez Administratora danych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.

2) Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ich anonimizacji, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, lub usunięcia na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż Administrator jest uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

3) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tego faktu pisemnie na adres Administratora. W takich sytuacjach Administrator dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności.

4) Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od Administratora zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

5) Prośby o udzielenie informacji, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również realizacja innych praw Użytkownika wynikających z przepisów prawa powinny nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: marketing@sorter.pl

VII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące

1) Administrator, jego dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.sorter.pl.

Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej Administratora. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką cookies Administratora dostępną na stronie: www.sorter.pl

2) Odbiorcą informacji cookies jest  STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

 1. Strona www.sorter.pl stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach Użytkowników końcowych (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Użytkownika końcowego, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 2. Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:
  • dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodobań Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych, (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb),
  • utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego po zalogowaniu, (jest to niezwykle przydatne dla Użytkownika, gdyż zapobiega konieczności ponownego logowania się (podawania loginu i hasła) na każdej kolejnej podstronie serwisu internetowego),
  • tworzenia statystyk.
 3. System www.sorter.pl nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.
 4. System informatyczny, z którego korzysta www.sorter.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z www.sorter.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na www.sorter.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
 5. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 6. Zazwyczaj przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdej chwili jednak Użytkownicy serwisu internetowego mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies Użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z serwisu internetowego www.sorter.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
 8. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  Niezależnie od powyższego informujemy, że www.sorter.pl korzysta z technologii Google Analytics.
 9. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników zachęcamy do kontaktu poprzez adres e mail: iod@sorter.pl

3) Korzystanie ze strony internetowej www.sorter.pl nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych za wyjątkiem korzystania z formularzy. W celu monitorowania strony internetowej www.sorter.pl Administrator może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia  przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4) Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics, które jest internetowym narzędziem wykorzystywanym do analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań), znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics.

5) Dla wygody i w celu zapewnienia Użytkownikom dodatkowych informacji, strona internetowej www.sorter.pl zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Administrator zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na Serwisie, a które nie są własnością Administratora ani nie podlegają jej kontroli, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkowników z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

6) W ramach strony www.sorter.pl zamieszczone są formularz rejestracyjny, które umożliwia klientom dokonanie zgłoszenia serwisowego, zapisanie się na newsletter i wyrażenie zgód na kontakt telefoniczny oraz mailowy. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do kontaktu z klientami i realizacji zobowiązań na ich rzecz.

7) W szczególności zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego newslettera wydawanego przez Administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe.

Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać czytelnikowi zamówiony przez niego newsletter.

8) Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). W każdym czasie użytkownicy Serwisów, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania.

9) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest zgoda Klienta wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

10) Poprzez witrynę www.sorter.pl – zakładka ,,Kariera” może być prowadzony nabór nowych pracowników, stażystów, praktykantów, partnerów dla Administratora. Pozyskane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji w ramach obecnie prowadzonych jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wypełniając aplikację, Użytkownik wyraża zgodę na uczestniczenie w obecnym, jak i w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgoda ta dotyczy wszystkich dokumentów składanych w ramach procesów rekrutacyjnych.

11) Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z serwisów oraz zamawiających newslettery i pozwalają lepiej dostosowywać zawartość strony i newslettera do potrzeb osób korzystających z tej formy informacji.

Ich przetwarzanie zawsze jednak odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i Ustawy z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

VIII. Zmiany i aktualizacje Polityki

Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Administratora dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych u Administratora.

Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych w Serwisie. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

IX. Kontakt

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (iod@sorter.pl) w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.

Scroll to Top