Zapytanie ofertowe - Plan Rozwoju Eksportu
ue

FAQ

Zapytanie ofertowe - Plan Rozwoju Eksportu

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013 
Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1
 Paszport do eksportu

 

 

 

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu: „Realizacja Planu Rozwoju Eksportu przez firmę SORTER”  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm), rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2012r., poz. 438,), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na przygotowanie

 

 

Planu Rozwoju Eksportu.

 

Złożona oferta powinna zawierać:

1.nazwę i adres oferenta

2.cenę netto wykonania usługi

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatrzona pieczątka firmową.

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

Termin składania ofert upływa w dniu 5 października 2012 roku godzina  12.00. (liczy się data wpływu wersji papierowej lub elektronicznej)

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieć wpływ na treść składanych ofert.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria

 

L.p.

Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1

Cena netto za usługę

- do 12 500 PLN

1

- powyżej 12 500 PLN

0

 

 

 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).