Obowiązek informacyjny - Praktyki zawodowe
ue

FAQ

Obowiązek informacyjny - Praktyki zawodowe

Administratorem Państwa danych osobowych  jest SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa, oddział: ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom.

 

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane?                

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania stażystów oraz praktykantów do samodzielnego świadczenia pracy w przyszłości

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawowe:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych;
  • art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o staż/praktyki;
  • art. 6 ust 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora.

 

Dane będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi księgowe, firmie niszczącej dokumenty, ubezpieczycielom, placówkom medycznym, bankom, firmom świadczącym obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora, właściwym urzędom skarbowym, ZUS, formom świadczącym benefity oraz innym organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane służbowe (adres e-mail, numer telefonu)  będą przekazywanie klientom oraz kontrahentom administratora. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych,.

 

 Podanie danych wymaganych przez przepisy praw jest niezbędne do odbycia praktyku/stażu i zawarcia umowy.  W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odwołanie zgody można wysłać na adres do korespondencji podany poniżej lub na adres e-mail: iod@sorter.pl

 

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania łączącej Panią/Pana oraz SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp.j. umowy, a także dla celów archiwizacyjnych, podatkowych, obrony roszczeń określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości oraz Kodeks cywilny. W momencie kiedy podstawą przetwarzania jest zgoda, do momentu jej wycofania. 

 

Jakie ma Pani/Pan prawa? Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Strzałkowski, e-mail: iod@sorter.pl

 

SORTER MICHAŁ ZIOMEK  sp.j. z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa,

Oddział/ adres do korespondecji: ul. Gdyńska 32, 26 - 600 Radom

 

Niniejszy obowiązek informacyjny jest dostępny na naszej stornie internetowej: www.sorter.pl