Obowiązek informacyjny – Rekrutacja
ue

FAQ

Obowiązek informacyjny – Rekrutacja

Szanowni Państwo,

 

Prywatność jest dla nas niezwykle ważna i chcemy, aby czuli się Państwo komfortowo również w zakresie bezpieczeństwa swoich danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp.j. ul. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa, oddział: Gdyńska 32, 26 – 600 Radom

NIP 948-256-50-81, KRS 0000435708,

email: biuro@sorter.pl

 

1.  Cele i podstawy przetwarzania:

SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawą przetwarzania danych jest:

 

  1. art. 6 ust.1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
  2. art. 6 ust. 1 lit. b)  i c) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy z kandydatem, oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy, przepisy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bhp, medycyny pracy.

 

SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp.j. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom pośredniczącym w przekazywaniu aplikacji, podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną oraz podmiotom, ż których oprogramowani korzysta Administrator Danych przy przetwarzaniu danych zawartych w CV oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Pani/Pana dane  nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji , w tym nie są  profilowane. Dane nie będą przekazywane organizacji międzynarodowych oraz państwa trzeciego.

Podanie danych osobowych w zakresie:

1) imienia i nazwiska ;

 2) daty urodzenia;

3) danych kontaktowych;

 4) wykształcenia;

5) kwalifikacji zawodowych;

 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

są niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym.. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Panią/ Pana dane?

Dane będą przechowywane do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 3 miesiące w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, chyba że Pan/Pani wyrazi zgodę na udział w dalszych procesach rekrutacji wówczas dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane przez  6 miesięcy  od daty ich wpłynięcia.

 

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na podany poniżej wskazany adres do korespondencji lub na adres e-mail : iod@sorter.pl.

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Strzałkowski

E-mail: iod@sorter.pl

 

SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j. z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa  oddział: ul. Gdyńska 32, 26 - 600 Radom