Obowiązek informacyjny – Klienci
ue

FAQ

Obowiązek informacyjny – Klienci

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa oddział: ul. Gdyńska 32, 26 - 600 Radom, NIP 948‑256-50-81; KRS 0000435708; e-mail: biuro@sorter.pl.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa w celu:

  • realizacji, wykonania ewentualnej umowy i korzystania z produktów i usług oferowanych przez spółkę (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”);
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO - uzasadniony interes Administratora);
  • w celach marketingowych – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO - uzasadniony interes Administratora);
  • w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, np. księgowanie faktur oraz odbiór przelewów : art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO;

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy jest niezbędne do zawarcia umowy o współpracy. Podawany zakres danych wynika m.in. z przepisów dotyczących wystawiania i księgowania faktur/rachunków. Brak podania danych zawartych na fakturze lub rachunku uniemożliwi wywiązanie się z obowiązków nakładanych na podatników i płatników podatków.

 

Państwa dane będą udostępniane  podmiotom świadczącym usługi księgowe, obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora, firmie hostingowej, firmie niszczącej dokumenty, bankom, właściwym urzędom skarbowym oraz innym organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów prawa

 

Dane osobowe będą przekazywane tym podmiotom trzecim (usługodawcom Spółki) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne. Dane nie będą przekazywane organizacji międzynarodowych oraz państwa trzeciego.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

 

Dane będą przechowywane przez okres istnienia relacji biznesowych Klienta ze spółką SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp.j. , z zastrzeżeniem że dane związane z prowadzeniem rachunkowości będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku obrotowego, w którym została wystawiona faktura/rachunek lub   dane związane z zawarciem i wykonaniem umowy w przypadku sporu – przez okres 6 lat, do przedawnienia się ewentualnych roszczeń.
 
Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu, co ich przetwarzania. 
 
Dane Klienta nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji , w tym nie są  profilowane. Dane nie będą przekazywane organizacji międzynarodowych oraz państwa trzeciego.
 

Jakie Pani/Pan ma prawa? Przysługuje Pani/Panu prawo do :

 

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych.

 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa).

 

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

 

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Strzałkowski

e-mail: iod@sorter.pl.

 

SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j. z siedzibą w Warszawie

ul. Solec 24/253,  

00-403 Warszawa

 

Oddział: ul. Gdyńska 32,

26 - 600 Radom

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp.j.