ue

FAQ

Obowiązek informacyjny - Praktyki zawodowe

Administratorem Państwa danych osobowych  jest SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa, oddział: ul. Sadownicza 7, 26-600 Radom.

 

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane?                

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania stażystów oraz praktykantów do samodzielnego świadczenia pracy w przyszłości

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawowe:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych;
  • art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o staż/praktyki;
  • art. 6 ust 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora.

 

SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w myśl RODO, w państwie trzecim.

 

Do kategorii odbiorców którym SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp.j. powierzyła przetwarzanie danych osobowych, należą również: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z  SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane.

 

Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

 

SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j. nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, poza tymi którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j., chyba że do udostępnienia będzie zobowiązana na podstawie przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z SORTER MICHAŁ ZIOMEK  sp.j.

 

Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania łączącej Panią/Pana oraz SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp.j. umowy, a także dla celów archiwizacyjnych, podatkowych, obrony roszczeń określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości oraz Kodeks cywilny. W momencie kiedy podstawą przetwarzania jest zgoda, do momentu jej wycofania. 

 

Jakie ma Pani/Pan prawa? Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Aleksandra Kiełbratowska, e-mail: iod@sorter.pl

 

SORTER MICHAŁ ZIOMEK  sp.j. z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa,

Oddział: ul. Sadownicza 7, 26 - 600 Radom

 

Niniejszy obowiązek informacyjny jest dostępny na naszej stornie internetowej: www.sorter.pl