ue

FAQ

Obowiązek informacyjny – Umowy z kontrahentami

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa oddział: ul. Sadownicza 7, 26 - 600 Radom, NIP 948‑256-50-81; KRS 0000435708; e-mail: biuro@sorter.pl.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa w celu:

 

 • realizacji umowy łączącej Panią/Pana oraz SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j. (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);
 • w celu podjęcia ewentualnej współpracy na podstawie umowy współpracy pomiędzy Panią/Panem, a SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „b” RODO);
 • udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. „c” RODO);
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO);
 • rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa z SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j.(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO);
 • rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO).

 

SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp.j.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w myśl RODO, w państwie trzecim.

 

Do kategorii odbiorców którym SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp.j. powierzyła przetwarzanie danych osobowych, należą również: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z  SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane.

 

Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

 

SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp.j. nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, poza tymi którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp.j., chyba że do udostępnienia będzie zobowiązana na podstawie przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z SORTER MICHAŁ ZIOMEK  sp.j.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania łączącej Panią/Pana oraz SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp.j. umowy, a także dla celów archiwizacyjnych, podatkowych określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości oraz Kodeks cywilny. W momencie kiedy podstawą przetwarzania jest zgoda, do momentu jej wycofania. 

 

Jakie ma Pani/Pan prawa?

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Aleksandra Kiełbratowska, e-mail: iod@sorter.pl.

 

SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j. z siedzibą w Warszawie

ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa

oddział: ul. Sadownicza 7, 26 - 600 Radom

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp.j.