ue

FAQ

Obowiązek informacyjny – Klienci

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa oddział: ul. Sadownicza 7, 26 - 600 Radom, NIP 948‑256-50-81; KRS 0000435708; e-mail: biuro@sorter.pl.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa w celu:

 • realizacji ewentualnej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”);
 • korzystania z  produktów i usług oferowanych przez Spółkę  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO);
 • wykonania zawartych umów sprzedaży produktów i usług, w tym realizacji zawartej umowy  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. „b” RODO);
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO);
 • w celach marketingowych – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO);
 • w celach przesyłania informacji handlowych Spółki drogą elektroniczną - w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO);

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

 

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, instytucje  upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz Spółki usług wsparcia IT, reklamowe, prawne.

 

Dane osobowe będą przekazywane tym podmiotom trzecim (usługodawcom Spółki) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych osobowych.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

 

Dane będą przechowywane przez okres istnienia relacji biznesowych Klienta ze spółką SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp.j. nie później niż przez okres 10 lat od zakończenia tych relacji, z zastrzeżeniem jednak że nie później niż do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W momencie kiedy podstawą przetwarzania jest zgoda, do momentu jej wycofania. 

 

Dane Klienta nie podlegają  i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych odbywa się na postawie odrębnej zgody.

 

Przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną odbywa się na postawie odrębnej zgody.

 

Jakie Pani/Pan ma prawa? Przysługuje Pani/Panu prawo do :

 

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa).

 

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

 

Inspektor Ochrony Danych: Aleksandra Kiełbratowska

e-mail: iod@sorter.pl.

 

SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp. j. z siedzibą w Warszawie

ul. Solec 24/253,  

00-403 Warszawa

 

Oddział: ul. Sadownicza 7,

26 - 600 Radom

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół SORTER MICHAŁ ZIOMEK sp.j.