ue

FAQ

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

Prywatność naszych Klientów jest niezwykle ważna i chcemy, aby czuli się Państwo komfortowo również w zakresie bezpieczeństwa swoich danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sorter spółka jawna Konrad Grzeszczyk, Michał Ziomek, 00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253, NIP 948-256-50-81, tel.: +48 377 99 99, email: biuro@sorter.pl (dalej: również: „Spółka”).

 1. Celem przechowywania i przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie działalności biznesowej przez Spółkę.

 2. Dane będą przetwarzane w celu:

  1. sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę,

  2. wykonania zawartych umów sprzedaży produktów i usług, w tym realizacji zawartej umowy, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

  3. w celach marketingowych – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta;

  4. w celach przesyłania informacji handlowych Spółki drogą elektroniczną - w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta;

  5. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych;

  6. statystycznych i archiwacyjnych;

  7. zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

  8. rozpatrzenia reklamacji.

 3. Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie:

- art, 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody;

- art, 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z zawarciem i wykonaniem umowy;

- art, 6 ust 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z uwagi na wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze;

- art, 6 ust 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

 2. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

 3. Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, instytucje upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy, np. świadczący na rzecz Spółki usług wsparcia IT, reklamowe, prawne. 

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości. W momencie kiedy podstawą przetwarzania jest zgoda, do momentu jej wycofania.

 5. Twoje dane nie są i nie będą podlegały profilowaniu.

 6. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

 7. Spółka nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych innym odbiorcom, poza tymi którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Sorter sp. j., chyba że do udostępnienia będzie zobowiązana na podstawie przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Klienta z Sorter sp. j.

 8. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych odbywa się na postawie odrębnej zgody.

 9. Przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną odbywa się na postawie odrębnej zgody.

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Aleksandra Kiełbratowska

e-mail: iod@sorter.pl

Sorter spółka jawna Konrad Grzeszczyk Michał Ziomek

00-403 Warszawa

ul. Solec 24/253

tel.: +48 377 99 99


 

Z wyrazami szacunku,

Zespół Sorter sp. j.